Meer weten over de aanpak? Bel 085 – 876 89 81 of vul het contactformulier in.

Ziek door werk
Werk kan ons grote voldoening geven maar ook ziek maken. Door werkgerelateerde factoren zoals tijdsdruk, conflicten en overbelasting kunnen psychische klachten ontstaan of verergeren en dit kan leiden tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Als A&G-psycholoog kan ik je hulp bieden bij deze problematiek.

Motivatie, welbevinden en gezondheid
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de volgende kenmerken in het werk van grote invloed zijn op de motivatie, welbevinden en gezondheid van mensen:

 • Taakvariatie: werk moet afwisselend zijn
 • Taakeisen en werkdruk: werk mag eisen stellen maar niet te hoge eisen; voldoende gelegenheid voor herstel
 • Autonomie: de werknemer moet in staat zijn eigen beslissingen over de uitvoering van zijn werk te nemen
 • Feedback: informatie en terugkoppeling krijgen over het werk
 • Taakidentiteit en taakbelang: een betekenisvol en min of meer afgerond geheel van taken, duidelijk voor de werknemer en voor anderen
 • Arbeidszekerheid: werken in een context met duidelijke voorwaarden en afspraken
 • Beloning: een honorering die past bij het niveau en de eisen van de functie

Coachingsdoelen
Burn-out zie ik als een katalysator voor persoonlijke groei en gebalanceerder leven. Van burn-out naar positieve verandering en duurzaam leven. Het uiteindelijke doel van mijn coaching is gericht op verbeterd functioneren in je werk en leven. Samen bepalen we welke doelen je wilt behalen, zoals:

 • Inzicht in de oorzaken van je klachten, met name welke bij jezelf en welke in het werk liggen (en de wisselwerking hiertussen).
 • Het herstellen van je psychische belastbaarheid, bijvoorbeeld door het leren van grenzen te stellen en assertiever te worden.
 • Het herkennen van een irreëel takenpakket of irreële planning en deze of andere werkstressfactoren (energievreters) bespreekbaar maken.
 • Het onderzoeken en zo nodig veranderen van je gedachtenpatronen die van invloed zijn op het ontstaan van je klachten.
 • Het verbeteren van je copingstijlen (hoe je omgaat met stress) of het bijstellen van je werkattitudes (hoe je naar je eigen rol of je werk kijkt).
 • Inzicht in gedrag dat kan leiden tot ontspanning en opbouw van je energie, vitaliteit en oplossend vermogen.
 • In staat zijn de positieve factoren (energiegevers, hulpbronnen) in je werk te bevorderen.
 • Je eigen initiatief en de mogelijkheden voor sociale ondersteuning en samenwerking versterken.

Oorzaken werkgerelateerde klachten
Werkgerelateerde mentale klachten komen vaak voort uit een wisselwerking tussen werk, privé en je persoonlijkheid. Factoren die in het werk spelen zijn vaak informatie-overload, een onzeker toekomstperspectief, moeizame arbeidsverhoudingen, geen erkenning, waardering of respect (meer) krijgen, te hoge taakeisen of een (gevoel van) gebrek aan controle. Als A&G-psycholoog ondersteun ik je op allerlei wijzen om grip te krijgen op deze factoren en bij het realiseren van verbeteringen in je werk en jezelf.

Gevalideerde vragenlijsten
Heb je het gevoel niets meer uit handen te krijgen? Ben je sneller onzeker, angstig, gestrest, verdrietig of boos? Dit kunnen signalen van burn-out zijn. Om een burn-out vast te stellen maak ik gebruik van een gevalideerde burn-out vragenlijst. Daarnaast gebruik ik andere gevalideerde vragenlijsten om een goed beeld te krijgen van je lichamelijke en psychische spanningsklachten.

Afstemming
Soms is overleg met de bedrijfsarts en/of je werkgever wenselijk, bijvoorbeeld over oplossingen en daartoe te nemen maatregelen. Ik kan je ondersteunen bij het maken van afspraken en verhelderen van verwachtingen. Overleg met derden doe ik altijd met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving (AVG). Samen bepalen we wat wenselijk is.

Aanpak van stress & burn-out
In mijn aanpak van stress en burn-out zit een zekere volgorde. Zo beginnen we altijd met een grondige analyse van de bronnen van je spanningsklachten. Vrij snel daarna starten we met het herstellen en versterken van je fysieke en mentale vitaliteit. In de stap daarna focussen we op het ombuigen van negatieve, ondermijnende gedachten naar positieve, helpende gedachten. Vervolgens staan we stil bij hoe je effectiever kunt reageren op lastige situaties in het werk en leer je hoe je jouw probleemoplossend vermogen kunt vergroten. Belangrijk in de aanpak is dat je leert herkennen wat goed gaat en wat je goed doet. Een stap later gaan we in op het mobiliseren van verschillende vormen van steun in je omgeving. In de laatste stap kijken we naar maatregelen om terugval te voorkomen (‘terugvalpreventieplan’): wat je moet doen om energiek en veerkrachtig te blijven. Mijn aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, positieve psychologie en is praktisch van aard. In de sessies werk ik uiteenlopende oefeningen en opdrachten. De meeste mensen hebben 5 of 6 sessies nodig.

Mijn rol
In de coaching bespreek je jouw verbeterstappen, inzichten, ervaringen en ontwikkelpunten. In mijn rol als A&G-psycholoog reflecteer ik daarop, geef ik feedback, breng verbanden en verdieping aan, geef ik tips en stimuleer je bij het creëren van situaties waarbij je jouw kwaliteiten benut en meer balans en controle in je werk en leven ervaart.

Bij Inspired at Work verloopt de aanpak van werkgerelateerde psychische klachten in vier stappen.

1. Intakegesprek

De eerste stap in de coaching begint altijd met een intakegesprek. Na een heldere analyse van je vraag en situatie zal ik een plan van aanpak opstellen. Jouw doelen, wensen en verwachtingen staan daarin centraal.

2. Interventievoorstel

Na het intakegesprek stuur ik je een schriftelijk voorstel. Hierin staan de doelen, werkwijze, aantal sessies en kosten.

3. Coachingssessies

Na akkoord op het schriftelijke voorstel plannen we de sessies in. De meeste mensen willen bij aanvang frequent afspreken, variërend van eens per week tot eens per twee weken. Later minder frequent (1 keer in de 3 tot 4 weken). Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van jouw wens.

4. Evaluatiemoment

In de laatste sessie kijken terug wat je heeft geholpen, wat je anders doet en wat daar het resultaat van is. Soms vraag ik je een vragenlijst nogmaals in te vullen (die je bij het intakegesprek al hebt ingevuld) om te zien of bepaalde klachten zijn verminderd. Tenslotte plan ik een evaluatiemoment in vier maanden na de laatste sessie. Vaak is het effect van de coaching dan echt goed zichtbaar.