Meer weten over de aanpak? Bel 085 – 876 89 81 of vul het contactformulier in.

Werkgerelateerde stress
Een groot deel van ons leven besteden we aan werk. Werk kan ons grote voldoening geven maar ook ziek maken. Door werkgerelateerde factoren zoals stress, conflicten en overbelasting kunnen psychische klachten ontstaan of verergeren en dit kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Als A&G-psycholoog bied ik hulp bij deze problematiek.

Achtergronden van werkgerelateerde stress
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de volgende werkkenmerken van grote invloed zijn op arbeidsmotivatie, welbevinden en gezondheid:

 • Taakvariatie: werk moet afwisselend zijn
 • Taakeisen en werkdruk: werk mag eisen stellen maar niet te hoge eisen; voldoende gelegenheid voor herstel
 • Autonomie en controle: de werknemer moet in staat zijn eigen beslissingen over de uitvoering van zijn werk te nemen
 • Feedback: informatie en terugkoppeling krijgen over het werk
 • Taakidentiteit en taakbelang: een betekenisvol en min of meer afgerond geheel van taken, duidelijk voor de werknemer en voor anderen
 • Arbeidszekerheid: werken in een context met duidelijke voorwaarden en afspraken
 • Beloning: een honorering die past bij het niveau en de eisen van de functie

Coachingsdoelen
Vraag jij je af wat je kunt doen om je situatie te veranderen, hoe je weer in je kracht kunt komen en grip op de situatie kunt krijgen? Als A&G-psycholoog werk ik samen met jou de specifieke doelen uit voor de coaching. Het uiteindelijke doel van mijn coaching is gericht op vermindering van spanningsklachten, verbeterd functioneren en terugkeer naar werk. Specifieke doelen voor de coaching kunnen zijn:

 • Inzicht in de oorzaken van je klachten, met name welke bij jezelf en welke in het werk liggen (en de wisselwerking hiertussen).
 • Het herstellen van je psychische belastbaarheid, bijvoorbeeld door het leren van grenzen te stellen en assertiever te worden.
 • Het herkennen van een irreëel takenpakket of irreële planning en deze of andere werkstressfactoren (energievreters) bespreekbaar maken.
 • Het onderzoeken en zo nodig veranderen van je gedachtenpatronen die van invloed zijn op het ontstaan van je klachten.
 • Het verbeteren van je copingstijlen (hoe je omgaat met stress) of het bijstellen van je werkattitudes (hoe je naar je werk kijkt).
 • Inzicht in gedrag dat kan leiden tot ontspanning en opbouw van je energie, vitaliteit en oplossend vermogen.
 • In staat zijn de positieve factoren (energiegevers, hulpbronnen) in je werk te bevorderen.
 • Je eigen initiatief en de mogelijkheden voor sociale ondersteuning en samenwerking versterken.

Werkgerelateerde psychische klachten komen vaak voort uit de dagelijkse stress van werkdruk en een overvolle agenda, een onzeker toekomstperspectief, moeizame arbeidsverhoudingen, geen erkenning, waardering of respect, onvoorspelbaarheid van situaties of een gevoel van gebrek aan controle. Als A&G-psycholoog ondersteun ik je op allerlei wijzen en in allerlei vormen om grip te krijgen op deze factoren en bij het realiseren van verbeteringen in je werk en jezelf.

Vaststellen werkgerelateerde psychische klachten
Voel jij je door dagelijkse spanningen vermoeid? Beleef je geen of minder plezier in het werk of de omgang met collega’s? Heb je het gevoel niets meer uit handen te krijgen? Ben je sneller geëmotioneerd? Dit kunnen signalen van burn-out zijn. Om een burn-out vast te stellen maak ik gebruik van een gevalideerde burn-out vragenlijst. Daarnaast gebruik ik andere gevalideerde vragenlijsten in om een goed beeld te krijgen van je lichamelijke en psychische spanningsklachten.

Afstemming
Soms is overleg met de bedrijfsarts en/of je werkgever wenselijk, bijvoorbeeld over oplossingen en daartoe te nemen maatregelen. Ik kan je ondersteunen bij het maken van afspraken en verhelderen van verwachtingen bij geleidelijke terugkeer naar werk. Overleg met derden doe ik altijd met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Aanpak werkgerelateerde stressklachten
In mijn traject zit een zekere volgorde van de thema’s die we behandelen. Zo beginnen we altijd met een grondige analyse van de bron van je spanningsklachten. Vrij snel daarna starten we met het herstellen en versterken van je mentale en fysieke vitaliteit. In de stap daarna focussen we op het ombuigen van niet-helpende, negatieve gedachten naar positieve, helpende gedachten. Vervolgens staan we stil hoe je effectiever kunt reageren op lastige situaties in het werk, verbeter je je probleemoplossend vermogen en leer je herkennen wat goed gaat en wat je goed doet. Een stap later gaan we in op het mobiliseren van verschillende vormen van sociale steun. In de laatste stap kijken we naar maatregelen om terugval te voorkomen (‘terugvalpreventieplan’) en wat je moet doen om energiek en veerkrachtig te blijven. Mijn aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is praktisch van aard. In de sessies gebruik ik diverse oefeningen, technieken en opdrachten. De meeste mensen hebben 6 sessies nodig.

Mijn rol
In de coaching bespreek je jouw verbeterstappen, inzichten, ervaringen en ontwikkelpunten. In mijn rol als A&G-psycholoog reflecteer ik daarop, geef ik feedback, breng verbanden en verdieping aan, geef ik tips en stimuleer je bij het creëren van situaties waarbij je jouw kwaliteiten benut en meer balans en controle in je werk en leven ervaart.


Bij Inspired at Work verloopt de aanpak van werkgerelateerde psychische klachten in vier stappen.

1. Intakegesprek

De eerste stap in het traject begint met een intakegesprek waarin we je problematiek bespreken en wat de aanleiding is om hulp te zoeken. Bij de intake neem ik vragenlijsten af die we ook bespreken. Na een heldere analyse van je vraag en situatie zal ik een voorstel doen voor passende interventies en een op maat gemaakt plan van aanpak opstellen. Jouw doelen, wensen en verwachtingen staan daarin centraal. Indien relevant bepalen we of nadere afstemming nodig is met je werkgever, bijvoorbeeld de bedrijfsarts of personeelsadviseur.

2. Interventievoorstel

Na het intakegesprek stel ik een interventievoorstel op. In dit voorstel staan beschreven de doelen, inhoud, globale werkwijze, urgentie, frequentie en duur (aantal sessies) van het traject.

3. Coachingssessies

Na akkoord op het schriftelijke voorstel plannen we de sessies in. De frequentie van de sessies gaat uiteraard in overleg. De meeste mensen willen bij aanvang frequent afspreken, variërend van eens per week tot eens per twee weken. Later in het traject minder frequent (1 keer in de 3 tot 4 weken). Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van jouw wens.

4. Evaluatiemoment

In de laatste sessie stellen we vast of de doelen zijn behaald. Wij kijken terug wat je heeft geholpen, wat je anders doet en wat daar het resultaat van is. Soms vraag ik je een vragenlijst nogmaals in te vullen (die je bij het intakegesprek al hebt ingevuld) om te zien of bepaalde klachten zijn verminderd. Uit de evaluatie kunnen zaken naar voren komen waaraan je nog wilt werken. Ook vraag ik feedback op te halen in je omgeving, in het bijzonder of anderen verandering bij je opmerken. Tenslotte plan ik een evaluatiemoment in vier maanden na de laatste coachingssessie. Vaak is het effect van de coaching dan echt goed zichtbaar.