Privacy policy Inspired at Work Company

Inspired at Work Company (hierna: “Inspired at Work”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Inspired at Work worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.inspiredatwork.nl (hierna: ‘de website’). Inspired at Work acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Inspired at Work zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Persoonsgegevens worden door Inspired at Work verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en Inspired at Work gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en Inspired at Work.

De door u aan Inspired at Work Company verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met Inspired at Work hebt gesloten, bijvoorbeeld wat betreft een coachingstraject of het uitvoeren van een assessment, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Indien de in het kader van een overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan Inspired at Work de betreffende overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.

Indien de met u gesloten overeenkomst voorziet in het gebruik van psychologische testen, kan het zijn dat Inspired at Work gebruik maakt van online programmatuur geëxploiteerd door een derde, om de psychologische testen langs elektronische weg naar u te versturen. Deze online psychologische tests koopt Inspired at Work in bij een testprovider die een beveiligde testomgeving aanbiedt en in dat kader persoonsgegevens in verband met de afname van psychologische tests op geautomatiseerde wijze verwerkt. De testuitslagen en andere persoonsgegevens die middels de programmatuur beschikbaar komen, kunnen uitsluitend door Inspired at Work en niet door de exploitant van de programmatuur worden ingezien. De testuitslagen worden gedurende een periode van een jaar bewaard.

In het kader van een met u gesloten overeenkomst, ontvangt Inspired at Work van u mogelijk ook medische gegevens, zoals een arbeidsdeskundig onderzoeksrapport. Deze gegevens kunnen relevant zijn voor in uw opdracht uit te voeren assessments, bijvoorbeeld in verband met het beantwoorden van mobiliteitsvraagstukken. Na afronding van de dienstverlening, worden uw medische gegevens niet langer bewaard. Assessmentrapportages in uw opdracht door Inspired at Work opgesteld, worden na afloop van het assessment uitsluitend met uw expliciete toestemming gedeeld met een vooraf bepaald persoon werkzaam bij uw werkgever, zoals een HR-functionaris.

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Inspired at Work.
  2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inspired at Work of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Inspired at Work of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Inspired at Work om de website en e-mailvoorzieningen van Inspired at Work te kunnen en exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met het door Inspired at Work gecontracteerde accountantskantoor om de belastingaangiften van Inspired at Work te kunnen verzorgen.

Ook betreft een gerechtvaardigd belang het verwerken van uw persoonsgegevens die niet van uzelf afkomstig zijn, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door Inspired at Work, bijvoorbeeld uw NAW- en contactgegevens en uw curriculum vitae, welke door de opdrachtgever van Inspired at Work, zoals uw werkgever of een intermediair, aan Inspired at Work worden verstrekt. Ook hier geldt dat de bedoelde persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.

Cookies op de website

Inspired at Work gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Inspired at Work gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Inspired at Work middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Daarvoor maakt Inspired at Work gebruik van Google Analytics.

Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Inspired at Work zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch Inspired at Work, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Uw rechten

U heeft het recht om Inspired at Work te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Inspired at Work bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Specifieke bewaartermijnen voor bepaalde gevallen, zijn hierboven beschreven. Voorts geldt ten aanzien van persoonsgegevens verwerkt in het kader van de door Inspired at Work verleende diensten, een algemene bewaartermijn van vijf jaar welke is voorgeschreven door het Nederlands Instituut voor Psychologen. Dit laat de hiervoor bedoelde specifieke bewaartermijnen onverlet.

Inspired at Work legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Inspired at Work, kunt u contact opnemen met Inspired at Work. Inspired at Work helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Inspired at Work of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.